Behandling av personuppgifter

XIT Advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi erhåller i samband med uppdrag eller som vi behandlar när ett uppdrag administreras eller förbereds.

 

XIT Advokatbyrå följer vid behandling av personuppgifter den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR). Vi vidtar de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs och bedöms lämpliga för att skydda personuppgifterna i enlighet med GDPR.

 

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

XIT Advokatbyrå har en skyldighet att behandla personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser och Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Innan vi på XIT Advokatbyrå åtar oss ett uppdrag behöver vi alltid inhämta personuppgifter för att göra en jävskontroll- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll. Det är även nödvändigt för att kunna fullgöra det avtal som är grunden till det uppdrag vi åtagit oss, tillvarata dina intressen, utföra och administrera uppdraget samt för redovisnings- och faktureringsändamål. 

 

Du är aldrig skyldig att lämna dina personuppgifter till XIT Advokatbyrå men det är en förutsättning för att vi ska kunna åta oss ditt uppdrag. XIT Advokatbyrå behandlar dina personuppgifter i form av till exempel namn, titel, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadresser, personnummer och faktureringsinformation såsom kontonummer och liknande. Vi kan också ibland inhämta uppgifter från andra källor än dig själv t.ex. från domstolar, myndigheter eller andra tillgängliga källor.

 

I våra kontakter med klienter, vittnen, motparter, motpartsombud m.fl. grundar sig vår personuppgiftsbehandling på en intresseavvägning. Avvägningen innebär en bedömning av om behandlingen av personuppgiften är nödvändig för vår klients ändamål eller (i förekommande fall) våra berättigade intressen. Nödvändigheten av behandlingen ska väga tyngre än eventuella motstående intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Det kan dessutom förekomma att vi i samband med de olika uppdrag vi åtagit oss har ytterligare grunder för behandlingen.

 

INTEGRITET

XIT Advokatbyrå kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan oss och dig, om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, om det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

 

ARKIVERING & GALLRING

I enlighet med Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed har vi en skyldighet att arkivera handlingar som har ansamlats under utförandet av ett uppdrag under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Fakturor och annat material som hör till bokföringen bevaras i enlighet med bokföringslagen under sju år från utgången av det räkenskapsår som handlingen berör. Personuppgifter som behandlas bevaras endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Det gäller inte om personuppgifter måste eller får sparas längre enligt lag.

 

DIN RÄTT

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från XIT Advokatbyrå om hur de personuppgifter som rör dig används. XIT Advokatbyrå kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. En förutsättning är att det inte hindras av advokaters tystnadsplikt. Du har vidare rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

 

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) som är tillsynsmyndighet i Sverige. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

INTEGRITETSPOLICY

Vi vet att du ger oss ett stort förtroende när du lämnar ut dina uppgifter till oss. Vi på XIT Advokatbyrå hanterar alltid alla uppgifter på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och med hög sekretess. Alla vi som jobbar på XIT Advokatbyrå har tystnadsplikt och värnar om din integritet.

För att kunna tillhandahålla tjänster behöver vi samla in, använda och spara vissa uppgifter om dig. Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter under GDPR.

 

ADVOKATSAMFUNDETS KONSEUMTTVISTNÄMND

Som konsument har du möjlighet att vända dig till samfundets konsumenttvistnämnd för att få prövat om debiterat arvode är skäligt. Nämndens beslut är bindande för advokater.

Mer information finns på Sveriges Advokatsamfunds hemsida: www.advokatsamfundet.se.

 

KONTAKTA OSS

Vid begäran, frågor eller klagomål avseende hur vi behandlar personuppgifter kan ni kontakta oss via e-post på info@xitadvokat.se eller skicka ett brev till XIT Advokatbyrå, Olaigatan 8A, 703 61 Örebro.  

 

BLI EN AV OSS

Vi på XIT Advokatbyrå söker dig som är advokat eller biträdande jurist med arbetslivserfarenhet. Välkommen att skicka din intresseanmälan till info@xitadvokat.se eller ring oss på 019-57 20 70

MEDARBETARE

Hos oss hittar du medarbetare som är engagerade och kunniga vilket resulterat i yrkesmässiga nära relationer med våra klienter.

HITTA TILL OSS

Vårt kontor ligger centralt beläget i Örebro, ett stenkast från Centralstationen och Rättscentrum.

KONTAKT

Har ni frågor eller funderingar så kontakta oss via vår kontaktuppgifter eller vårt formulär.